Fullføre og bestå

Akveduktprosjekt
En elev som er syk har redusert arbeidskapasitet. Likevel er det viktig at det legges til rette for at den vanlige skoledagen i størst mulig grad ivaretas. Målsettingen har vært å opprettholde/heve kunnskapsnivået til eleven slik at det har blitt lettere å komme tilbake til hjemmeskolen.
 
Skolens lærere har lang erfaring i å tilrettelegge et tilpasset opplæringstilbud for den enkelte elev. Det har også vært et mål for skolen at elevene i størst mulig grad skal opprettholde sin selvfølelse og motivasjon for videre skolegang. På sikt vil dette være med på å hindre frafall i det videre opplæringsløpet.
 
Med redusert tid og arbeidskapasitet har basisfagene norsk, matematikk og engelsk blitt prioritert.

Vår visjon og verdigrunnlag

Trygghet, mot og mestring!

Vi er en skole som legger vekt på at alle blir sett, hørt, verdsatt og inkludert!

Pedagogisk praksis

  • Vi arbeider målrettet for at elevene engasjerer seg og deltar i planleggingen av egen læring.
  • Vi tilpasser læringen ut fra elevenes behov, helsetilstand og faglige behov.
  • Vi samarbeider med foresatte og nærskole om å opprettholde kontinuitet i elevenes skoletilbud.
  • Vi legger vekt på tverrfaglig samarbeid.

Kompetanse og arbeidsmiljø

  • Vi tilstreber høy kompetanse gjennom kontinuerlig utvikling og erfaringsdeling
  • Vi legger vekt på åpen og inkluderende dialog
  • Vi arbeider for et godt kommunikasjonsklima som tåler uenighet.