Hovedseksjon

Vår profil

Alle elever har en lovbestemt rett og plikt til undervisning når de er innlagt på sykehus. Sykehusskolen ønsker å kunne komme med et helhetlig undervisningstilbud til elever med korte såvel som lengre sykehusopphold.

Sykehusskolen har tre avdelinger:
Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål Sykehus.

Skolens visjon er å gi elevene trygghet, mot og mestring. Vi fokuserer på å ta vare på det friske hos elevene. Vi tilpasser opplæringstilbudet til den enkelte elevs faglige ståsted, læremessige forutsetninger og helsetilstand. Det er også mulig å gjennomføre kartlegginger, prøver, tentamener og eksamener på Sykehusskolen om det er behov for det. I tillegg til at de er kompetente lærere i sine respektive fagfelt, har også lærerne ved Sykehusskolen i Oslo spisskompetanse på pedagogiske konsekvenser av ulike sykdommer. 

Vi jobber for et tett samarbeid med elevens nærskole, slik at eleven kan få den faglige og pedagogiske oppfølgingen den trenger. 

Les mer om skolens organisering

Pedagogisk praksis

 • Vi arbeider målrettet for at elevene engasjerer seg og deltar i planleggingen av egen læring.
 • Vi tilpasser læringen ut fra elevenes behov, helsetilstand og faglige behov.
 • Vi samarbeider med foresatte og nærskole om å opprettholde kontinuitet i elevenes skoletilbud.
 • Vi legger vekt på tverrfaglig samarbeid.

Kompetanse og arbeidsmiljø

 • Vi tilstreber høy kompetanse gjennom kontinuerlig utvikling og erfaringsdeling
 • Vi legger vekt på åpen og inkluderende dialog
 • Vi arbeider for et godt kommunikasjonsklima som tåler uenighet.

Hvem har rett på undervisning?

Opplæringsloven § 13-3a: Plikt for fylkeskommunen til å sørge for grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og videregående opplæring i helseinstitusjoner.

Våre elever er barn, ungdom og voksne som gjennomfører grunnskole-/videregående opplæring og er pasienter på sykehus. Opplæringstilbudet gjelder fra første dag og betinger ikke et lengre sykehusopphold. Søsken og barn av pasienter kan også få et opplæringstilbud.

Elevgrunnlag

Elevene våre har varierte forutsetninger:

 • Elevene kommer fra mange ulike pasientgrupper med forskjellige diagnoser.
 • Elevene kan ha korttids- eller et langtidsopphold på sykehus.
 • Noen elever har flere innleggelser på sykehus. Av dem kommer noen jevnlig over flere år.
 • 70% av våre elever kommer fra andre fylker enn Oslo.

Vår visjon og verdigrunnlag

Trygghet, mot og mestring!

Vi er en skole som legger vekt på at alle blir sett, hørt, verdsatt og inkludert!