Vår profil

Alle grunnskoleelever har en lovbestemt rett og plikt til undervisning når de er innlagt på sykehus. Denne retten gjelder også elever i videregående skole.

Sykehusskolen har tre avdelinger, Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål. Skolens visjon er å gi elevene trygghet, mot og mestring. Å ta vare på det friske hos eleven står i fokus. Vi tilpasser opplæringstilbudet til den enkelte elevs faglige ståsted, læremessige forutsetninger og helsetilstand. Det er også mulig å gjennomføre kartlegginger, prøver, tentamener og eksamener på Sykehusskolen. Lærerne ved Sykehusskolen i Oslo har spisskompetanse på pedagogiske konsekvenser av ulike sykdommer. 

Målsettingen vår er å opprettholde/heve kunnskapsnivået til elevene slik at det blir lettere å komme tilbake til nærskolen. Et annet viktig mål for oss er at elevene i størst mulig grad skal opprettholde selvfølelse og motivasjon for videre skolegang. Slik kan vi være med på å sikre kontinuitet i utdanningsløpet for den enkelte elev.

Derfor er det er viktig at det er et tett samarbeid mellom Sykehusskolen og den skolen eleven går på når han/hun ikke er på sykehus. 

Les mer om skolens organisering

Elevgrunnlag

Elevene våre har varierte forutsetninger:

  • Elevene kommer fra mange ulike pasientgrupper (forskjellige diagnoser)
  • Elevene kan ha enten et korttids- eller et langtidsopphold på sykehus.
  • Noen elever kommer flere ganger på sykehus, av dem kommer noen jevnlig over flere år.
  • 75 % av våre elever kommer fra andre fylker enn Oslo, de fleste fra østlandsområdet.

 

 

 

Drawing of a city