Hovedseksjon

Strategisk plan

Strategisk Plan- Sykehusskolen i Oslo – 2021

 

 

Oppsummering Strategisk plan

Sykehusskolen har på bakgrunn av resultatene skolen oppnådde i 2020 identifisert følgende som sentrale utfordringer skolen bør

fokusere på i skoleåret 2021

 

Skolens ambisjoner

 

Sykehusskolen vil at alle elever skal få en undervisning som bidrar til elevenes faglige og sosiale utvikling. Gjennom å satse på en mer

systematisk elevmedvirkning både faglig og sosialt kan skolen sikre et mer effektivt bidrag til dette. Økt kompetanse gjennom foredrag,

workshop og samarbeid med relevante aktører i OUS vil bidra til en enda bedre tilpasning av undervisningen for den enkelte elev . Et

tettere samarbeid med OUS og andre relevante aktører vil bidra til en mer helhetlig tilnærming til den enkelte både som pasient og

skoleelev.

 

Utfordringer 2021

• Sikre at alle elever har et trygt læringsmiljø der de medvirker i faglige og sosial beslutninger rundt egen opplæring

• Sikre økt kompetanse knyttet til Fagfornyelsen og nye lærerplaner

• Sikre et trygt og godt ytringsmiljø

• Fremme bærekraftig utvikling i alle ledd i organisasjonen og i minst mulig grad belaste miljøet

• Sikre et lavt sykefravær hos personalet

For å løse disse utfordringene har skolen følgende satsningsområder på Strategisk plan i 2021

• Systematisk arbeid med fagfornyelsen og nye læreplaner i fellestid og på plandager

• Fokus på elevmedvirkning i alle fag

• Etablere/forsterke møtepunkter med samarbeidende instanser i OUS og andre relevante fagmiljøer

• Fagsamlinger for de ansatte med fokus på pedagogiske konsekvenser for ulike pasientgrupper

 

Gjennom Strategisk plan for 2021 vil Sykehusskolen sikre at den vil nå Byrådets langsiktige resultatmål. Skolen vil bruke følgende

Osloparametere aktivt for å kontrollere at skolens tiltak har ønsket effekt: Sykefravær, indikatorer fra medarbeiderundersøkelsen og egne

indikatorer knyttet til kompetanseheving og samarbeid med andre instanser.