Strategisk plan

Mestring

Vi ønsker å rette fokuset på elevmedvirkning, både faglig og sosialt, og tar sikte på et undervisningstilbud som bidrar til elevenes faglige og sosiale utvikling.

Sykehusskolen er Miljøfyrtårnsertifisert og jobber med bærekraftig utvikling både i undervisningen og i daglig drift. Vi samarbeider også med OUS om dette gjennom Grønt Sykehus. 

Vi fortsetter også med kompetanseheving på pedagogiske konsekvenser for ulike sykdommer og behandlinger i samarbeid med Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus (S-BUP). Elevmedvirkning, relasjonsbygging, erfaringsdeling og samarbeid skal være en rød tråd gjennom alt dette arbeidet med å gi elevene trygghet, mot og mestring!

Skolens ambisjoner 2020

Sykehusskolen vil at alle elever skal få en undervisning som bidrar til elevenes faglige og sosiale utvikling. Gjennom å satse på en mer systematisk elevmedvirkning både faglig og sosialt kan skolen sikre et mer effektivt bidrag til dette. Økt kompetanse gjennom foredrag, workshop og samarbeid med relevante aktører i OUS vil bidra til en enda bedre tilpasning av undervisningen for den enkelte elev . Et tettere samarbeid med OUS og andre relevante aktører vil bidra til en mer helhetlig tilnærming til den enkelte både som pasient og skoleelev.

Utfordringer 2020

  • Sikre at alle elever har et trygt læringsmiljø der de medvirker i faglige og sosiale beslutninger rundt egen opplæring
  • Sikre økt kompetanse knyttet til Fagfornyelsen og nye læreplaner
  • Sikre et trygt og godt ytringsmiljø
  • Fremme bærekraftig utvikling i alle ledd i organisasjonen og i minst mulig grad belaste miljøet
  • Sikre et lavt sykefravær hos personalet

Satsingsområder 2020

  • Systematisk arbeid med fagfornyelsen og nye læreplaner i fellestid og på plandager
  • Fokus på elevmedvirkning i alle fag
  • Etablere/forsterke møtepunkter med samarbeidende instanser i OUS og andre relevante fagmiljøer
  • Fagsamlinger for de ansatte med fokus på pedagogiske konsekvenser for ulike pasientgrupper

Gjennom Strategisk plan for 2020 vil Sykehusskolen sikre at den vil nå Byrådets langsiktige resultatmål. Skolen vil bruke følgende parametere aktivt for å kontrollere at skolens tiltak har ønsket effekt: Sykefravær, indikatorer fra medarbeiderundersøkelsen og egne indikatorer knyttet til kompetanseheving og samarbeid med andre instanser.

Vår visjon og verdigrunnlag

Trygghet, mot og mestring!

Sykehusskolen legger vekt på at alle skal bli sett, hørt, verdsatt og inkludert!