Strategisk plan

Mestring

Sykehusskolen i Oslo er en skole som legger vekt på at alle blir hørt, sett, verdsatt og inkludert.

Vi vet at elever med mye fravær, lettere faller ut av skolesystemet. Det blir hull som blir vanskelig å fylle. Det er viktig at elvene som ligger på sykehus er best mulig rustet til å komme tilbake til egen skole. På Sykehusskolen tilpasser vi undervisningen till elevens helsetilstand og faglige behov. Det er et mål for oss at elevene i størst mulig grad skal opprettholde selvfølelsen og motivasjonen for videre skolegang.

Fullføre og bestå

Innenværende år prøver vi ut en karriere- og rådgivningstjeneste for elever som får endret livssituasjon og utdanningsmuligheter på grunn av sykdom. Vi prøver også ut muligheten for å benytte oss av tekniske hjelpemidler som No Isolation-roboten AV1 i undervisningen av elever med lang faglig og sosial isolasjon.

For å sikre at elever ikke opparbeider seg faglige hull etter gjentatte sykehusopphold utarbeider vi i år skriftlige rutiner for overgang mellom sykehusskole og nærskole. Denne settes ut i livet i løpet av skoleåret.

Kvalitet i undervisningen

For syke barn representerer sykehusskolen det normale i en ellers unormal hverdag. På skolen er barna og de unge ikke pasienter, men elever. Skolen tar vare på det friske i eleven og er framtidsrettet. Vi er opptatt av å sikre kvaliteten på undervisningen. Vi foretar ikke sluttvurdering, men tar systematisk i bruk de fire prinsippende for "Vurdering for læring". 

  • Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem.
  • Elevene skal få tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller presentasjonen.
  • Elevene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg.
  • Elevene og lærlingene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling.

For Sykehusskolen betyr dette at vi vektlegger relasjonsarbeid, dialog lærer-elev, elev-elev, og elevenes medvirkning i kortsiktige og langsiktige mål.

Les skolens strategiske plan for 2017