Hovedseksjon

Reglement og skjema

Ordensreglement

Sykehusskolen i Oslo følger ordensreglementet til Oslo kommune.

  • Vi behandler medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering, helsetilstand m.m.
  • Vi bidrar til et godt læringsmiljø
  • Vi retter oss etter beskjeder fra skolens ansatte
  • Vi tar godt vare på skolens eiendeler
  • Vi viser nettvett og følger skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og digitalt utstyr

Registreringsskjema og rapportføring

Når en elev kommer i kontakt med Sykehusskolen, blir det fylt ut et skjema med elevens kontaktinformasjon og samtykker. Dataene i dette skjemaet er konfidensielle, og blir lagret lokalt og privat. Her kan elev og foresatte gi samtykke til kontakt med nærskole, samt samtykker vedrørende publisering av bilder av eleven eller av elevens arbeider. Alle samtykker er selvsagt frivillige. 

Kopi av skjemaet kan du finne her.

Eleven vil bli tildelt en kontaktlærer på Sykehusskolen som har primæransvar for å følge opp eleven og rapportføre elevens faglige arbeid. 

Sykehusskolen bruker disse dataene til intern statistikkføring. En kopi av rapporten blir sendt til elevens nærskole hvis eleven har mottatt undervisning i mer enn tre dager. For elever fra 10. trinn og oppover sender vi rapport uavhengig av lengden på oppholdet. 

Kontakt med nærskole

Sykehusskolen tilbyr samarbeid med skolen eleven går på når de ikke er på sykehus, også kalt nærskolen. Sykehusskolen kan kun kontakte nærskolen dersom vi har mottatt skriftlig samtykke fra elevens foresatte, eller samtykke fra eleven selv dersom eleven er over fylte 18 år. 

Sykehusskolen utleverer aldri medisinsk informasjon i samtale med nærskolen. Foresatte og elev har selv ansvar for å videreformidle medisinsk informasjon dersom det er ønskelig eller nødvendig. 

Dersom eleven har et lengre og/eller gjentatte opphold på sykehus, oppfordrer vi til skolemøte mellom Sykehusskolen og elevens nærskole, hvor vi kan diskutere elevens læringssituasjon og behov. Slike skolemøter åpner for bedre tilrettelegging av undervisning, både under elevens sykehusopphold og når eleven skal tilbake til nærskolen. 

Dersom det blir planlagt et tverrfaglig møte mellom medisinsk personell og foresatte, kan elevens kontaktlærer på Sykehusskolen delta dersom det er aktuelt.